วันเวลาปัจจุบัน เสาร์ 10 ธ.ค. 2016 3:43 pm

 • กองบัญชาการกองทัพไทย
  มีหน้าที่เตรียมกำลังรบ และป้องกันราชอาณาจักร
  Moderator: webmaster
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • ตอนกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการให้การบริการ ดูแลรักษาสถานที่ และควบคุม กำกับดูแล การระวังป้องกัน การรักษาความปลอดภัย ณ ที่ ตั้งกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย มีหัวหน้าตอนกองบัญชากองบัญชาการเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
  Moderator: hqssc
  3 หัวข้อ
  3 โพสต์
  โพสต์ล่าสุด โดย Georgiagid ดูข้อความล่าสุด
  พุธ 15 เม.ย. 2015 12:17 pm
 • สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
  มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการธุรการการสารบรรณ การเลขานุการ การบริการและการประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้บัญชาการ ทหารสูงสุด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนาธิการทหาร รองเสนาธิการทหาร และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ตามที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะได้มอบหมาย
  Moderator: oscsecy
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • สำนักงานจเรทหาร
  มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผนและดำเนินการตรวจราชการ สืบสวนและสอบสวนเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการบริหารราชการ ประเมินค่า ติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในกองบัญชาการทหารสูงสุด ตลอดจนการสืบสวนสอบสวนและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนและเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  1 หัวข้อ
  2 โพสต์
  โพสต์ล่าสุด โดย กตร.สจร.ทหาร ดูข้อความล่าสุด
  อังคาร 26 พ.ย. 2013 3:59 pm
 • สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร
  มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบภายใน โดยอิสระเพื่อประเมินค่าประสิทธิผล ในการควบคุม และการบริหารทรัพยากรตามความมุ่งหมายของ กองบัญชาการทหารสูงสุด
  Moderator: audo
  21 หัวข้อ
  21 โพสต์
  โพสต์ล่าสุด โดย marvinfe18 ดูข้อความล่าสุด
  จันทร์ 20 มิ.ย. 2016 7:48 pm
 • สำนักงานแพทย์ทหาร
  มีหน้าที่พิจารณาเสนอแนะนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการแพทย์ รวมทั้งกำกับดูแลกิจการกำลังพล การฝึกศึกษาของกำลังพลเหล่าทหารแพทย์ ภายในกองบัญชาการทหารสูงสุด
  Moderator: medo
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • สำนักพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • กรมกิจการชายแดนทหาร
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • กรมกำลังพลทหาร
  มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการในด้านการกำลังพล ของกองบัญชาการทหารสูงสุด รวมทั้งประสานงานด้านการกำลังพลกับเหล่าทัพ
  Moderator: j1
  14 หัวข้อ
  30 โพสต์
  โพสต์ล่าสุด โดย old_soldier ดูข้อความล่าสุด
  จันทร์ 23 พ.ค. 2016 12:49 pm
 • กรมข่าวทหาร

  Moderator: j2
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • กรมยุทธการทหาร
  มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการในด้านยุทธการ ของกองบัญชาการทหารสูงสุด รวมทั้งประสานงานด้านยุทธการกับเหล่าทัพ
  Moderator: j3
  6 หัวข้อ
  6 โพสต์
  โพสต์ล่าสุด โดย blackjack66 ดูข้อความล่าสุด
  เสาร์ 18 เม.ย. 2015 1:23 am
 • กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
  มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการในด้านการส่งกำลังบำรุง ของกองบัญชาการทหารสูงสุด รวมทั้งประสานงานด้านการส่งกำลังบำรุงกับเหล่าทัพ
  Moderator: j4
  4 หัวข้อ
  5 โพสต์
  โพสต์ล่าสุด โดย แคท ซีซ่า ดูข้อความล่าสุด
  พุธ 25 มี.ค. 2015 9:31 am
 • กรมกิจการพลเรือนทหาร
  มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการในด้านกิจการพลเรือนของกองบัญชาการทหารสูงสุด รวมทั้งดำเนินงานในหน้าที่ ของสำนักงานเลขานุการคณะก รรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ ตลอดจนประสานงานด้านกิจการพลเรือนกับเหล่าทัพ
  Moderator: j5
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • กรมการสื่อสารทหาร
  มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการในด้านการสื่อสาร และการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของกองบัญชาการ ทหารสูงสุด รวมทั้งประสานงานด้านการสื่อสารและการสงครามอิเล็กทรอนิกส์กับเหล่าทัพ
  Moderator: j6
  1 หัวข้อ
  1 โพสต์
  โพสต์ล่าสุด โดย user ดูข้อความล่าสุด
  อังคาร 14 พ.ค. 2013 7:32 pm
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร (นขต.สส.ทหาร)
  มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์กลางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการบังคับบัญชา การควบคุม การสื่อสาร และการข่าวกรองของกองทัพไทย
  Moderator: mid
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • กองวิชาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
  มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการในด้านการปลัดบัญชี และสายวิทยาการ ปลัดบัญชีของกองบัญชาการทหารสูงสุด รวมทั้งประสานงานด้านการปลัดบัญชีกับเหล่าทัพ
  Moderator: ocompg
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • กรมสารบรรณทหาร
  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ การกำลังพล พิธีการ การคดีและนิติกรรม และการฝึกศึกษาในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณของ กองบัญชาการทหารสูงสุด
  Moderator: agd
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • กรมการเงินทหาร
  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การบัญชี และการฝึกศึกษาในสายวิทยาการเหล่าทหารการเงิน ของกองบัญชาการทหารสูงสุด
  Moderator: find
  17 หัวข้อ
  31 โพสต์
  โพสต์ล่าสุด โดย find ดูข้อความล่าสุด
  จันทร์ 27 มิ.ย. 2016 10:40 am
 • กรมแผนที่ทหาร
  มีหน้าที่ดำเนินการสำรวจทางพื้นดินและทางอากาศ เพื่อจัดทำและผลิตแผนท ี่และสารสนเทศทางแผนที่สำหรับใช้ในการรักษาความมั่นคง และการพัฒนาประเทศ ดำเนินการเกี่ยวกับงานยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกศึกษา ในสายวิทยาการเหล่าทหารแผนที่
  Moderator: rtsd
  10 หัวข้อ
  20 โพสต์
  โพสต์ล่าสุด โดย rtsd ดูข้อความล่าสุด
  ศุกร์ 01 ม.ค. 2016 9:22 pm
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร
  มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทหารของ กองบัญชาการทหารสูงสุด รวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทหารกับเหล่าทัพ ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  Moderator: mrdc
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • กรมยุทธบริการทหาร
  มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการส่งกำลัง และการบริการในด้านการพลาธิการ การขนส่ง การยุทธโยธา การสวัสดิการ การกีฬาทหารของกองทัพไทยและระหว่างประเทศ การสารวัตรทหาร การดุริยางค์ การจัดกองทหารเกียรติยศ และการรักษาความปลอดภัยภายใน กองบัญชาการทหารสูงสุด
  Moderator: ssd
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
  มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันการแทรกซึม บ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา ของประเทศในท้องถิ่นทุรกันดาร และ ในพื้นที่ที่กำหนดเพื่อการป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ รวมทั้งการพัฒนา กำลังพลของทหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  Moderator: afdc
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • ศูนย์รักษาความปลอดภัย
  มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการข่าวกรองและการต่อต้านการข่าวกรองทางทหาร เพื่อความมั่นคงของประเทศ การรักษาความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนบุคคลสำคัญ การรักษาความปลอดภัยทางทหาร ทางการข่าวกรองและทางการสื่อสาร รวมทั้งการดำเนินการฝึกศึกษาด้านการข่าวกรองและปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  Moderator: afsc
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาในระดับสูง การประศาสน์วิทยาการทางด้านความมั่นคง แห่งชาติและการวิจัยทางยุทธศาสตร์
  Moderator: ndsi
  9 หัวข้อ
  12 โพสต์
  โพสต์ล่าสุด โดย ndsi ดูข้อความล่าสุด
  อังคาร 10 พ.ย. 2015 2:03 pm
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  มีหน้าที่ประศาสน์วิทยาการ และวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร ให้แก่ข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ตลอดจนพนักงาน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความรับผิดชอบร่วมกัน เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ และเพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน และการอำนวยการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
  Moderator: ndc
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
  มีหน้าที่ประศาสน์วิทยาการให้แก่ นายทหารชั้นผู้ใหญ่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทหาร การยุทธร่วม การยุทธผสม และวิทยาการอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผน และอำนวยการยุทธในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
  Moderator: jsc
  4 หัวข้อ
  4 โพสต์
  โพสต์ล่าสุด โดย ruletka29 ดูข้อความล่าสุด
  ศุกร์ 03 เม.ย. 2015 11:19 am
 • สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
  มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล เสนอแนะ และดำเนินการประศาสน์วิทยาการทางด้านสังคมจิตวิทยา วิชาสงครามการเมือง การปฏิบัติการจิตวิทยา และการประชาสัมพันธ์แก่ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ตลอดจนพนักงานองค์การของรัฐและบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมาย ทำการศึกษาวิจัยการปฏิบัติการสงครามการเมือง การปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ พัฒนาหลักนิยมการดำเนินงานสงครามการเมือง ให้เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงแห่งชาติ
  Moderator: api
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์
  มีหน้าที่วางแผน ดำเนินการเพื่อการศึกษา วิจัย และประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติทุกด้าน ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์แก่ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการ ฝึกอบรมทางด้านยุทธศาสตร์แก่กำลังพลของกองทัพ
  Moderator: sri
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • กรมยุทธศึกษาทหาร
  มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกศึกษา และวิทยาการทางทหารของกองบัญชาการทหารสูงสุด รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับกิจการของสภาการศึกษาวิชาการทหาร
  Moderator: afed
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • โรงเรียนเตรียมทหาร
  มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและให้การศึกษาอบรมนักเรียนเตรียมทหาร ในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษพิสัย กับวิชาทหารและวิชาตำรวจ เพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและทัศนคติพื้นฐาน พร้อมจะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความก้าวหน้าทั้งในด้านความรู้ อุปนิสัย และคุณสมบัติของผู้นำหน่วย
  Moderator: afaps
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
  มีหน้าที่ให้การศึกษาวิชาช่างสาขาต่าง ๆ ให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่จะเป็นช่าง ตามความต้องการของส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงกลาโหมกับเพื่อผลิตช่างฝีมือประเภทต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล
  Moderator: mtts
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • ศูนย์กลางติดต่อประสานงานการช่วยเหลือกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการ
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
  ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (THAILAND MINE ACTION CENTER- TMAC) เป็นหน่วยงานซึ่งจัดตั้งโดยกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2543 โดยมีภารกิจในการปฏิบัติงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมตามพันธกรณีอนุสัญญาห้ามใช้ สะสม ผลิตและโอน และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งรัฐบาลไทยได้ร่วมลงนามกับนานาประเทศ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2540 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา
  Moderator: tmac
  0 หัวข้อ
  0 โพสต์
  ไม่มีโพสต์ใหม่
   
 • RTARF KM Corner
  หัวข้อ
  โพสต์
  โพสต์ล่าสุด

เข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังออนไลน์ทั้งหมด 1 ท่าน :: ไม่มีผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิก, 0 ซ่อนตัว และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน (มีการอัปเดททุก ๆ 5 นาที)
ออนไลน์มากที่สุด 527 ท่าน เมื่อ พฤหัสฯ. 16 พ.ค. 2013 10:52 am

ผู้ใช้งานขณะนี้ : ไม่มีสมาชิกใหม่
กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ, Moderators

สถิติ

โพสต์ทั้งหมด 3812 • กระทู้ทั้งหมด 1568 • สมาชิกทั้งหมด 42 • สมาชิกใหม่ล่าสุด sri

cron